โกเมน (Garnet)

0 out of 5

เป็นแร่จากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีไม่เป็นพิษ ปราศจากซิลิกาซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Silicosos จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีหารปล่อยฝุ่นละอองต่ำกว่าทรายชนิดอื่น ไม่ก่อมลพิษในบรรยากาศ จึงเป็นที่ยอมรับระหว่างหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยโลก

Category: Shot