White Aluminum Oxide

0 out of 5

มีลักษณะสีขาวและความกระด้างสูงทนทานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Brown Aluminum Oxide ใช้กับอุตสาหกรรมที่เน้นรายละเอียดความประณีตสวยงามสูง

Category: Shot